Wat ver­an­dert in no­vem­ber voor uw geld?

Duur­de­re ster­ke­drank en die­sel zul­len vanaf deze maand wegen op uw bud­get. Een over­zicht van deze en alle an­de­re ver­an­de­rin­gen voor uw por­te­mon­nee.

Nieuw bil­jet van 20 euro

Elk jaar in no­vem­ber maakt de Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank werk van een nieuw bil­jet. Dit jaar is het bil­jet van 20 euro aan de beurt. Het bevat een extra in­no­va­tief echt­heids­ken­merk: het por­tret­raam­pje in het ho­lo­gram. Als je het bil­jet tegen het licht houdt, wordt het raam­pje door­zich­tig en toont het een por­tret van Eu­ro­pa. Het nieu­we bil­jet is er vanaf 25 no­vem­ber.

Ho­ge­re ac­cijn­zen op drank en die­sel gaan in

In het kader van de taxshift wor­den de ac­cijn­zen op die­sel  op 1 no­vem­ber ver­hoogd, in eer­ste in­stan­tie met 2 euro op een tank van 50 liter – in de ko­men­de jaren komt er nog eens 2 en 3 euro bij. Door het ver­leng­de week­end van Al­ler­hei­li­gen is dat aan de pomp mo­ge­lijk pas vanaf 4 no­vem­ber merk­baar. Pomp­hou­ders die nog niet aan de maxi­mum­prijs zaten, kun­nen de prijs ech­ter met­een al op­trek­ken. De ac­cijn­zen op ben­zi­ne dalen op ter­mijn, maar gaan nu door een ver­vroeg­de in­dexe­ring eerst 0,4 pro­cent hoger.

Ook de ac­cijn­zen op dran­ken gaan op 1 no­vem­ber hoger. Op een fles wijn komt er ruim 16 cent bij, op ster­ke­drank be­loopt de stij­ging ­ongeveer 2,60 euro per fles.

Ver­ko­per moet met ken­nis van zaken over con­su­men­ten­kre­diet spre­ken

Na de keuze van de kleur van de auto gaat het ge­sprek over op de ­financiering? Of in de elek­tro­zaak krijgt u een af­be­ta­lings­plan voor uw was­ma­chi­ne? Wie be­mid­delt voor het aan­gaan van kre­die­ten moet voort­aan zijn ken­nis daar­over be­wij­zen via een exa­men bij de toe­zicht­hou­der FSMA en ge­re­gi­streerd wor­den. Wie al lan­ger dan een jaar ac­tief is, krijgt wel 18 maan­den de tijd om dat in orde te maken. De con­tro­le op de toe­gang tot het ­beroep vult de ver­ster­king van de con­su­men­ten­be­scher­ming aan. Op 1 april ver­schoof al de be­wijs­last als er af­be­ta­lings­pro­ble­men op­dui­ken: het is aan de kre­diet­ge­ver te be­wij­zen dat hij ge­noeg in­for­ma­tie gaf en het aan­ge­pas­te kre­diet bood.

Num­mer­plaat wordt duur­der

Een ge­per­so­na­li­seer­de num­mer­plaat wordt vanaf no­vem­ber dub­bel zo duur: de prijs er­voor stijgt van 1.000 naar 2.000 euro. De prijs voor een ge­wo­ne num­mer­plaat neemt even­eens wat toe, van 26 naar 30 euro.