Wat verandert er in maart?

Voort­aan kan ook wie een wo­ning voor bij­voor­beeld 95 pro­cent in ei­gen­dom heeft geen aan­spraak meer maken op een so­ci­a­le wo­ning.
Het begin van een nieu­we maand luidt nog maar eens een stij­ging van uw elek­tri­ci­teits­fac­tuur in. Voorts zijn er wij­zi­gin­gen voor so­ci­a­le huur­wo­nin­gen en kunt u vanaf 6 maart uw niet cor­rect aan­ge­ge­ven Vlaam­se be­las­tin­gen re­gu­la­ri­se­ren.

Vlaam­se fis­ca­le re­gu­la­ri­sa­tie vanaf 6 maart

De Vlaam­se fis­ca­le re­gu­la­ri­sa­tie biedt de mo­ge­lijk­heid om niet cor­rect aan­ge­ge­ven Vlaam­se be­las­tin­gen te re­gu­la­ri­se­ren. Dat zijn voor­na­me­lijk niet-aan­ge­ge­ven erf­be­las­tin­gen (de nieu­we naam voor suc­ces­sie­rech­ten). Een aangifte kan vanaf 6 maart ingediend worden bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).

Het aan­gif­te­for­mu­lier is al be­schik­baar.
Wie geld re­gu­la­ri­seert, moet daar­voor een prijs be­ta­len. Voor niet-ver­jaar­de ont­lo­pen erf­be­las­ting geldt een re­gu­la­ri­sa­tie­ta­rief van 35 pro­cent bij ver­krij­gin­gen tus­sen (groot)ou­ders en (klein)kin­de­ren of tus­sen part­ners en van 70 pro­cent voor an­de­ren.
Mi­nis­ter van Fi­nan­ciën en Be­gro­ting Bart Tom­me­lein (Open VLD) wil de op­brengst ge­brui­ken om de erf­be­las­ting bil­lij­ker te maken.

Stren­ge­re re­gels voor so­ci­a­le huur­wo­ning

De re­gels om in aan­mer­king te komen voor een so­ci­a­le huur­wo­ning in Vlaan­de­ren wor­den vanaf 1 maart stren­ger. Wie al ge­deel­te­lijk ei­ge­naar is van een wo­ning of een bouw­grond  komt niet lan­ger in aan­mer­king voor een so­ci­a­le huur­wo­ning. Van­daag is die uit­slui­ting er al­leen voor wie een wo­ning of bouw­grond vol­le­dig – dus voor 100 pro­cent – in volle ei­gen­dom of in vrucht­ge­bruik heeft. Voort­aan kan ook wie een wo­ning voor bij­voor­beeld 95 pro­cent in ei­gen­dom heeft geen aan­spraak meer maken op een so­ci­a­le wo­ning. Ook wie een wo­ning of een bouw­grond heeft in­ge­bracht in een ven­noot­schap vol­doet niet meer aan de voor­waar­den. Al­leen voor wie een wo­ning in ei­gen­dom krijgt na een er­fe­nis of in een echt­schei­dings­pro­ce­du­re zit, zijn er uit­zon­de­rings­maat­re­ge­len.

Stroom­fac­tuur 5 euro duur­der

Vanaf 1 maart mag de hoogspanningsnetbeheerder Elia iets hogere transmissienettareiven doorrekenen.

Dat zijn ver­goe­din­gen voor het ver­voer van elek­tri­ci­teit over het net. Alle klan­ten die zijn aan­ge­slo­ten op het dis­tri­bu­tie­net, dus zowel ge­zin­nen als grote en klei­ne be­drij­ven, moe­ten die be­ta­len. De ta­rie­ven wor­den aan­ge­re­kend en door­ge­stort door de dis­tri­bu­tie­net­be­heer­ders Ean­dis en In­frax. Voor een gezin met een ge­mid­deld ver­bruik stijgt de fac­tuur met 5,26 euro.
Af­koop stu­die­ja­ren uit­ge­steld tot 1 juni

De fe­de­ra­le re­ge­ring gaf vrij­dag­mor­gen groen licht voor de re­gu­la­ri­sa­tie van de stu­die­ja­ren voor een hoger pen­si­oen. Ze maak­te ook meer de­tails be­kend voor de af­koop van stu­die­ja­ren door zelf­stan­di­gen. De mogelijkheid gaat in op 1 juni en niet op 1 maart zoals eerst was voorzien.

Zelf­stan­di­gen zoals bak­kers zul­len al hun stu­die­ja­ren kun­nen af­ko­pen met het oog op een hoger pen­si­oen, ook de jaren onder leer­con­tract. 
De fe­de­ra­le re­ge­ring gaf vrij­dag­mor­gen groen licht voor de re­gu­la­ri­sa­tie van de stu­die­ja­ren voor een hoger pen­si­oen. Ze maak­te ook meer de­tails be­kend voor de af­koop van stu­die­ja­ren door zelf­stan­di­gen. De mo­ge­lijk­heid gaat in op 1 juni en niet op 1 maart zoals eerst was voor­zien.
Eer­der al be­slis­te de fe­de­ra­le re­ge­ring om het voor werk­ne­mers, amb­te­na­ren en zelf­stan­di­gen mo­ge­lijk te maken stu­die­ja­ren af te kopen. Maar een glo­baal ak­koord bleef uit tot vrij­dag­mor­gen. Daar­door is de re­ge­ling, die eerst zou in­gaan op 1 maart, uit­ge­steld tot 1 juni. 
De fe­de­ra­le mi­nis­ter van Mid­den­stand, Willy Bor­sus (MR), gaf meer de­tails vrij over de af­koop van stu­die­ja­ren door zelf­stan­di­gen. Hij be­na­drukt dat de af­koop van stu­die­ja­ren het voor zelf­stan­di­gen mo­ge­lijk maakt om een wet­te­lijk pen­si­oen te ge­nie­ten ‘dat ver­ge­lijk­baar is met dat van de werk­ne­mers’. Feit is dat het ge­mid­del­de zelf­stan­di­gen­pen­si­oen lager ligt dan dat van werk­ne­mers, en veel lager dan het ge­mid­del­de amb­te­na­ren­pen­si­oen. 

Over­gangs­pe­ri­o­de

Ge­du­ren­de een over­gangs­pe­ri­o­de van drie jaar, tus­sen 1 juni 2017 en 31 mei 2020, krij­gen zelf­stan­di­gen, net als werk­ne­mers en amb­te­na­ren, de mo­ge­lijk­heid om de ge­slaag­de stu­die­ja­ren, na hun 20ste ver­jaar­dag, te re­gu­la­ri­se­ren. Zij moe­ten daar­voor een re­gu­la­ri­sa­tie­bij­dra­ge stor­ten van 1.500 euro per af­ge­kocht jaar. Die bij­dra­ge is fis­caal af­trek­baar. 

Vanaf 1 juni en tot 31 mei 2019 , kun­nen amb­te­na­ren die stu­die­ja­ren wil­len re­gu­la­ri­se­ren, nog ge­nie­ten van een kor­ting van 15 pro­cent op de re­gu­la­ri­sa­tie­bij­dra­ge. Zij be­ta­len dan 1.275 euro per stu­die­jaar.
Let wel, voor amb­te­na­ren tel­den de stu­die­ja­ren vroe­ger gra­tis mee voor de be­re­ke­ning van het pen­si­oen op voor­waar­de dat zij over een di­plo­ma be­schik­ken dat ver­eist is om de func­tie uit te voe­ren. Die bo­ni­fi­ca­tie blijft gra­tis in func­tie van de reeds ge­pres­teer­de loop­baan. Een amb­te­naar die dus drie vier­de van zijn loop­baan ach­ter de rug heeft en die vier jaar heeft ge­stu­deerd, zal nog slechts één jaar moe­ten af­ko­pen. 
Bui­ten die over­gangs­pe­ri­o­de is het af­ko­pen van stu­die­ja­ren tegen een re­gu­la­ri­sa­tie­bij­dra­ge van 1.500 euro al­leen mo­ge­lijk bin­nen een pe­ri­o­de van 10 jaar na af­stu­de­ren. Na het ver­strij­ken van die 10 jaar wordt de af­koop duur­der. En dat zowel voor zelf­stan­di­gen, werk­ne­mers en amb­te­na­ren.

Alle stu­die­ja­ren

Voor zelf­stan­di­gen wordt het, na 2020, mo­ge­lijk om stu­die­ja­ren voor hun 20ste ver­jaar­dag af te kopen. Mo­men­teel kan dat niet. ‘Zelf­stan­di­gen zul­len vanaf 2020 al hun stu­die­ja­ren kun­nen re­gu­la­ri­se­ren’, zo meldt Bor­sus (MR). Ook de jaren onder leer­con­tract kun­nen ge­re­gu­la­ri­seerd wor­den.

In te­gen­stel­ling tot nu, is de zelf­stan­di­ge ook niet meer ver­plicht om alle stu­die­ja­ren te re­gu­la­ri­se­ren. Hij krijgt de keuze hoe­veel stu­die­ja­ren hij wil af­ko­pen.
Ver­der krijgt een zelf­stan­di­ge meer tijd om de re­gu­la­ri­sa­tie­bij­dra­ge te be­ta­len. Nu moet de bij­dra­ge be­taald wor­den bin­nen de maand. Voort­aan krijgt de zelf­stan­di­ge zes maan­den de tijd. Als hij twee af­zon­der­lij­ke aan­vra­gen in­dient, kan hij de be­ta­ling ook sprei­den over twee keer.  
In ruil voor de bij­dra­ge ziet de zelf­stan­di­ge zijn wet­te­lijk pen­si­oen stij­gen met 266,66 euro bruto per jaar. 

Weg­be­last

Of de af­koop van stu­die­ja­ren in­te­res­sant is, hangt af van uw in­di­vi­du­e­le si­tu­a­tie. Voor een zelf­stan­di­ge geldt, net als voor werk­ne­mers en amb­te­na­ren, de gou­den raad dat hij zich best goed in­for­meert voor­al­eer tot af­koop over te gaan. Het is mo­ge­lijk dat het hoger pen­si­oen, dat door de af­koop wordt ver­kre­gen, wordt weg­be­last. Of erger, dat de hele ope­ra­tie zelfs ver­lies­la­tend is.