Wat verandert er op 1 oktober?

Stren­ge­re re­gels voor snel­le elek­tri­sche fiet­sen
De snel­le elek­tri­sche fiet­sen of ‘speed pe­de­lecs’ die snel­he­den halen tot 45 ki­lo­me­ter per uur wor­den in de weg­co­de niet lan­ger be­schouwd als fiet­sen, maar als brom­fiet­sen. Dat brengt nieuwe verplichtingen met zich mee. De fiet­ser moet mi­ni­maal 16 jaar zijn en moet een helm dra­gen. De elek­tri­sche fiets moet een cer­ti­fi­caat van over­een­stem­ming en een num­mer­plaat heb­ben. Voorts is een aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring ver­plicht.
Voor de klas­sie­ke elek­tri­sche fiets met al­leen tra­pon­der­steu­ning en een maxi­mum­snel­heid van 25 ki­lo­me­ter per uur komen er geen ver­plich­tin­gen en geen mi­ni­mum­leef­tijd. Heeft die fiets een motor die ook aan­drijf­kracht geeft zon­der dat er ge­trapt moet wor­den? Voor zo’n ‘ge­mo­to­ri­seer­de fiets’ moe­ten de be­stuur­ders min­stens 16 jaar zijn en zijn een ver­ze­ke­ring en een cer­ti­fi­caat ver­plicht.

 

Een an­de­re nieu­wig­heid in het ver­keers­re­gle­ment is dat ge­mo­to­ri­seer­de een­wie­lers voort­aan ook als ge­mo­to­ri­seer­de voort­be­we­gings­toe­stel­len wor­den be­schouwd.