Wat verandert in 2017

 

Uw nuts­fac­tu­ren stij­gen …

… omdat stroom duur­der wordt.

Net als de voor­bije jaren krijgt u als nieuw­jaars­ca­deau een ho­ge­re stroom­fac­tuur. Bij het ge­mid­del­de jaar­ver­bruik van 1.600 kWh over­dag en 1.900 kWh ’s nachts stijgt die zeker met 50 euro, op een fac­tuur van goed 1.000 euro. Dat is een ge­wo­gen ge­mid­del­de voor heel Vlaan­de­ren. In veel regio’s stijgt de fac­tuur veel­eer met 80 euro, op en­ke­le plaat­sen blijft de stij­ging zeer be­perkt of neemt het be­drag zelfs licht af.

De stij­ging is bijna he­le­maal toe te schrij­ven aan de ho­ge­re dis­tri­bu­tie­net­ta­rie­ven: u be­taalt ge­mid­deld 45 euro extra bij een ge­mid­deld ver­bruik, of 17 euro als sin­gle die 1.200 kWh ver­bruikt. Daar­naast wor­den en­ke­le hef­fin­gen geïndexeerd, onder meer de Vlaam­se ener­gie­hef­fing die we ken­nen als de Tur­tel­taks, samen goed voor 5 euro.

Er is nog geen zicht op de prijs voor de pro­duc­tie en le­ve­ring van stroom. Het voor­bije jaar nam die ei­gen­lij­ke elek­tri­ci­teits­prijs af, wat de stij­ging van an­de­re kos­ten wat com­pen­seer­de. Het re­sul­taat is dat de ener­gie­kos­ten zelf nog slechts 29 pro­cent van de ge­mid­del­de fac­tuur uit­ma­ken en de dis­tri­bu­tie­kos­ten al 38,44 pro­cent.

Het pro­su­men­ten­ta­rief dat ei­ge­naars van zon­ne­pa­ne­len be­ta­len, volgt de evo­lu­tie van de dis­tri­bu­tie­net­ta­rie­ven. Voor een in­stal­la­tie van 4,2 kW gaat het ge­mid­del­de jaar­ta­rief van 402 naar 435 euro.

Voor de ge­mid­del­de gas­fac­tuur, bij een ver­bruik van 23.260 kWh in een jaar, blijft de stij­ging van de dis­tri­bu­tie­ta­rie­ven be­perkt tot 8 euro. Het ge­mid­del­de ver­bruik in Vlaan­de­ren, bij klan­ten die met gas ver­war­men, ligt veel­eer op 17.000 kWh. Op zo’n fac­tuur nemen de dis­tri­bu­tie­kos­ten met on­ge­veer 5 euro toe.

… en ook de wa­ter­f­ac­tuur ver­hoogt.

Een paar dagen voor kerst wer­den de drink­wa­ter­ta­rie­ven van de wa­ter­maat­schap­pij­en goed­ge­keurd. Ook daar zijn er va­ri­a­ties af­han­ke­lijk van wie de regio be­dient. Bij veel wa­ter­maat­schap­pij­en stijgt de drink­wa­ter­prijs voor een gezin met een ge­mid­deld ge­bruik (84 m3) met 12 à 22 euro. Klan­ten van IWVA, IWVB en Vi­vaqua zien de re­ke­ning min­der stij­gen, maar de ta­rie­ven van IWVB zijn wel een van de hoog­ste van Vlaan­de­ren. De Ant­werp­se maat­schap­pij Wa­ter­link be­sloot uit­ein­de­lijk de ta­rie­ven – hoe­wel een ver­ho­ging was goed­ge­keurd – in 2017 lou­ter te in­dexen, waar­door er 3,5 cent per m3 bij komt, en niet de ver­wach­te 20 cent.

Be­hal­ve de ver­goe­ding voor de le­ve­ring van drink­wa­ter (40% van het to­taal) omvat de fac­tuur ook kos­ten die de maat­schap­pij­en door­stor­ten voor de af­voer en de sa­ne­ring van het water. De bo­ven­ge­meen­te­lij­ke hef­fing voor de sa­ne­ring wordt dit jaar enkel geïndexeerd met 1,7 pro­cent, tot 0,9474 euro per m3.

Hoe de ge­meen­te­lij­ke hef­fing voor de af­voer evo­lu­eert, wordt pas in ja­nu­a­ri dui­de­lijk. De hef­fing mag maxi­maal 1,4 pro­cent van de bo­ven­ge­meen­te­lij­ke hef­fing be­dra­gen. In 2016 zocht het gros van de ge­meen­ten dat maxi­mum op. Toch zijn er ge­meen­ten – voor­al in de pro­vin­cie Ant­wer­pen, maar soms ook daar­bui­ten – die een la­ge­re hef­fing aan­re­ke­nen. Als de ge­meen­ten in 2017 de­zelf­de ver­hou­ding blij­ven han­te­ren te­gen­over de bo­ven­ge­meen­te­lij­ke hef­fing, dan ziet het er­naar uit dat voor de mees­te klan­ten ook de ge­meen­te­lij­ke hef­fing de in­dexe­ring volgt.

In dat geval stijgt de fac­tuur voor een ge­mid­deld gezin (2,3 per­so­nen) dat 84 m3 ge­bruikt met 21 euro tot 398 euro. Voor een sin­gle (48 m3 ver­bruik) gaat de fac­tuur 11 euro hoger tot 280 euro. Een gezin van vijf (154 m3) be­taalt 623 euro, of 35 euro meer dan in 2016.

…maar u krijgt meer steun bij een gron­di­ge re­no­va­tie.

De mees­te pre­mies voor apar­te ener­gie­be­spa­ren­de in­ves­te­rin­gen dalen vanaf 1 ja­nu­a­ri, of de voor­waar­den wor­den stren­ger. Er is ook niet lan­ger een be­las­ting­voor­deel voor dak­iso­la­tie, het laat­ste voor­deel dat in 2016 over­eind bleef.

Daar staat te­gen­over dat wie de re­no­va­tie gron­dig aan­pakt, met ver­schil­len­de in­gre­pen, op een com­bi­pre­mie kan re­ke­nen. Zeven soor­ten in­ves­te­rin­gen komen in aan­mer­king: dak- of zol­de­r­iso­la­tie, nieu­we be­gla­zing, zon­ne­boi­ler, muur­iso­la­tie, ven­ti­la­tie­sys­teem, warm­te­pomp en vloe­r­iso­la­tie. Wie drie van de zeven in­gre­pen doet in vijf jaar tijd, ont­vangt een bonus van 1.250 euro. De bonus loopt op tot 4.750 euro bij zeven in­gre­pen.

Een bij­ko­men­de sti­mu­lans om de re­no­va­tie gron­dig aan te pak­ken is een kor­ting op of zelfs een vol­le­di­ge vrij­stel­ling van de on­roe­ren­de voor­hef­fing voor vijf jaar. Wie de ener­gie­pres­ta­ties van de wo­ning kan op­wer­ken tot een E-peil van E90 be­taalt vijf jaar maar de helft van de on­roe­ren­de voor­hef­fing. Voor een re­no­va­tie waar­bij het E-peil tot E60 wordt te­rug­ge­dre­ven, is de be­lo­ning een vrij­stel­ling voor vijf jaar. De­zelf­de maat­regel be­staat ook voor nieuw­bouw, maar is dan stren­ger: 50 pro­cent kor­ting op de on­roe­ren­de voor­hef­fing voor een wo­ning die een E-peil haalt van E30 en vol­le­di­ge vrij­stel­ling bij E20.

Het wordt mak­ke­lij­ker om…

… op­nieuw aan de slag te gaan na een lang­du­ri­ge ziek­te.

Lang­du­rig zie­ken heb­ben het recht om via een re-in­te­gra­tie­pro­ject weer aan het werk te gaan. Wan­neer ze ziek wer­den, speelt geen en­ke­le rol. Ook de werk­ge­ver kan het ini­ti­a­tief voor een re-in­te­gra­tie­pro­ject nemen, maar pas na vier maan­den van ar­beids­on­ge­schikt­heid.

… het rus­ti­ger aan te doen na de be­val­ling.

Zelf­stan­di­ge moe­ders heb­ben recht op maxi­maal 12 in de plaats van 8 weken moe­der­schaps­rust. De ver­plich­te pe­ri­o­de blijft 3 weken. Tij­dens de 9 ove­ri­ge ‘vrij­wil­li­ge’ weken kun­nen zelf­stan­di­ge moe­ders voort­aan ook kie­zen om half­tijds te wer­ken. Voorts moe­ten in het kwar­taal dat volgt op de ge­boor­te geen so­ci­a­le bij­dra­gen meer be­taald wor­den.

… een uit­ke­ring te krij­gen na een fail­lis­se­ment.

De zo­ge­naam­de fail­lis­se­ments­ver­ze­ke­ring wordt uit­ge­breid naar een over­brug­gings­ver­ze­ke­ring. Daar­door kun­nen ook on­der­ne­mers die ‘om eco­no­mi­sche re­de­nen’ ge­dwon­gen wor­den hun ac­ti­vi­tei­ten stop te zet­ten, ze ge­brui­ken. Dat kan bij­voor­beeld als een klei­ne win­ke­lier de deu­ren sluit door de komst van een grote keten in de buurt. Met de fail­lis­se­ments­ver­ze­ke­ring kan de zelf­stan­di­ge in moei­lijk­he­den een uit­ke­ring krij­gen en zijn recht op kin­der­bij­slag en ge­nees­kun­di­ge ver­zor­ging ver­der op­bou­wen zon­der dat hij daar­voor so­ci­a­le bij­dra­gen moet be­ta­len.

… werk­ne­mers aan te wer­ven.

Kmo’s krij­gen voor de aan­wer­ving van de eer­ste zes werk­ne­mers een kor­ting op de pa­t­ro­na­le so­ci­a­le­ze­ker­heids­bij­dra­gen. De kor­tin­gen voor de derde tot en met de zesde werk­ne­mer wor­den uit­ge­breid en ver­lengd in de tijd. Ook is er een nieu­we pre­mie voor werk­ge­vers die een lang­du­rig werk­zoe­ken­de in dienst nemen. Die aan­wer­vings­pre­mie wordt in twee schij­ven be­taald: 1.250 euro na drie maan­den en 3.000 euro na een jaar te­werk­stel­ling.

… te wer­ken als stu­dent.

Job­stu­den­ten mogen 475 uur wer­ken in de plaats van de hui­di­ge 50 dagen. De om­zet­ting van dagen naar uren is goed nieuws voor stu­den­ten die geen vol­le­di­ge dag wer­ken. Als ze een be­paal­de dag maar een paar uur werk­ten, werd dat als een hele dag ge­teld.

… stu­dies en on­der­ne­mer­schap te com­bi­ne­ren.

Stu­den­ten-on­der­ne­mers die jon­ger zijn dan 25 jaar en re­gle­men­tair in­ge­schre­ven zijn in een on­der­wijs­in­stel­ling, krij­gen een vol­waar­dig sta­tuut. Voor zover hun in­ko­men be­paal­de gren­zen niet over­schrijdt, be­ta­len ze min­der so­ci­a­le bij­dra­gen dan een zelf­stan­di­ge in hoofd­be­roep en blij­ven ze aan­ge­slo­ten bij het zie­ken­fonds van hun ou­ders. Een stu­dent-on­der­ne­mer kan ook ge­mak­ke­lij­ker fis­caal ten laste blij­ven van zijn ou­ders.

… uw on­der­steu­ning voor ge­han­di­cap­te te or­ga­ni­se­ren.

De on­der­steu­ning van Vla­min­gen met een han­di­cap wordt her­vormd. Er wordt ge­werkt met een ‘per­soons­vol­gen­de fi­nan­cie­ring’. Daar­mee krijgt de zorg­be­hoe­ven­de zelf het bud­get in han­den en kan hij dat aan de on­der­steu­ning van zijn keuze be­ste­den.

… langs te gaan bij de apo­the­ker of dok­ter.

Geen gedoe meer met de SIS-kaart van het zie­ken­fonds: ze is niet lan­ger gel­dig. Voort­aan ge­bruikt u uw elek­tro­ni­sche iden­ti­teits­kaart bij de apo­the­ker, dok­ter of het zie­ken­huis. Kin­de­ren jon­ger dan 12 jaar krij­gen een isi+-kaart van het zie­ken­fonds. Veel art­sen en tand­art­sen zul­len een elek­tro­nisch ge­nees­mid­de­len­voor­schrift ge­brui­ken. U krijgt dan een ‘be­wijs’ met daar­op een bar­co­de. Daar­mee kan de apo­the­ker het elek­tro­nisch voor­schrift op­ha­len. Ook de dok­ters­brief­jes – het ge­tuig­schrift voor de ver­strek­te hulp – zul­len er an­ders uit­zien. Het nieu­we model kan u her­ken­nen aan het ont­vangst­be­wijs on­der­aan, waar­op het num­mer van de Kruis­punt­bank van On­der­ne­min­gen (KBO) ver­meld moet zijn.

maar moei­lij­ker om…

… be­las­ting­vrij geld uit een ven­noot­schap te halen.

Het ach­ter­poort­je om via in­ter­ne meer­waar­den re­ser­ves vrij­wel be­las­ting­vrij uit te keren, wordt ge­slo­ten. Daar­bij wer­den aan­de­len van een werk­ven­noot­schap in­ge­bracht in een an­de­re hol­ding­ven­noot­schap die men zelf con­tro­leert. Zo­lang die ver­rich­ting ka­der­de in het nor­maal be­heer van privéver­mo­gen, kon dat zo goed als be­las­ting­vrij. Maar vanaf Nieuw­jaar zal de meer­waar­de toch be­last wor­den tegen het nieu­we ta­rief van 30 pro­cent roe­ren­de voor­hef­fing.

… vroe­ger de werk­vloer te ver­la­ten.

De mi­ni­mum­leef­tijd voor ver­vroegd pen­si­oen stijgt naar 62,5 jaar, na een loop­baan van min­stens 41 jaar. Wie 42 jaar op de tel­ler heeft staan, kan op zijn 61ste met pen­si­oen. Wie nog een jaar lan­ger heeft ge­werkt, kan op zijn 60ste de deur van het werk ach­ter zich dicht­trek­ken. Ook de re­gels voor het brug­pen­si­oen voor vrou­wen wor­den strik­ter: ze moe­ten 33 loop­baan­ja­ren ach­ter de rug heb­ben. Voorts stijgt de mi­ni­mum­leef­tijd voor een lan­dings­baan – het tijds­kre­diet­stel­sel ein­de­loop­baan – naar 57 jaar voor een aan­tal doel­groe­pen, zoals werk­ne­mers van be­drij­ven in her­struc­tu­re­ring en men­sen met een zwaar be­roep.

Uw bud­get stijgt omdat…

… werk­ne­mers meer loon krij­gen.

Door de jaar­lijk­se in­dexe­ring stijgt het loon van de zowat 430.000 be­dien­den uit het aan­vul­lend pa­ri­tair comité 200 met 1,13 pro­cent. An­de­re grote groe­pen die hun loon in ja­nu­a­ri zien stij­gen, zijn onder an­de­re de ar­bei­ders en be­dien­den uit de voe­dings­sec­tor (+ 1,12 %), werk­ne­mers uit de ho­re­ca (+ 1,12 % ) en ar­bei­ders uit de trans­port­sec­tor (+ 1,14 %).

… de spe­cu­la­tie­taks wordt af­ge­schaft.

Ie­der­een die na 1 ja­nu­a­ri aan­de­len ver­koopt, zal niet lan­ger spe­cu­la­tie­taks moe­ten be­ta­len. Die be­las­ting van 33 pro­cent op de meer­waar­de was ver­schul­digd als beurs­ge­no­teer­de aan­de­len, op­ties en war­rants bin­nen zes maan­den na de aan­koop wer­den ver­kocht.

… zelf­stan­di­gen min­der so­ci­a­le las­ten be­ta­len.

Zelf­stan­di­gen zien een klei­ner deel van hun be­last­baar jaar­in­ko­men op­gaan aan so­ci­a­le las­ten. Het ta­rief daalt van 21,5 naar 21 pro­cent.

… de mi­ni­mum­pen­si­oe­nen stij­gen.

Goed nieuws voor de 76.000 werk­ne­mers die een mi­ni­mum­pen­si­oen krij­gen na een vol­le­di­ge loop­baan van 45 jaar. Het mi­ni­mum­pen­si­oen voor een al­leen­staan­de stijgt naar 1.176,91 euro per maand en voor een ge­zins­pen­si­oen naar 1.470,67 euro.

… uw arts meer goed­ko­pe­re ge­nees­mid­de­len voor­schrijft.

Art­sen en tand­art­sen moe­ten in 60 pro­cent van de ge­val­len het goed­koop­ste ge­nees­mid­del voor­schrij­ven. Tot nu toe lag het mi­ni­mum op 50 pro­cent. Ook wordt voor een aan­tal ge­nees­mid­de­len de te­rug­be­ta­ling uit­ge­breid. Zo zul­len meer patiënten in aan­mer­king komen voor de te­rug­be­ta­ling van an­ti­vi­ra­le ge­nees­mid­de­len tegen de le­ver­ziek­te he­pa­ti­tis C.

… stop­pen met roken meer wordt te­rug­be­taald.

Wan­neer u wilt stop­pen met roken en daar­voor de hulp in­roept van een ta­ba­co­loog, zult u maar een deel van de kos­ten zelf moe­ten be­ta­len. De Vlaam­se over­heid past de rest bij.

Maar daalt omdat…

… een be­drijfs­wa­gen zwaar­der wordt be­last.

Wie met een be­drijfs­wa­gen rijdt en die ook privé mag ge­brui­ken, zal daar meer be­las­tin­gen op be­ta­len. Dat is het ge­volg van de jaar­lijk­se aan­pas­sing van de re­fe­ren­tie-uit­stoot in de be­re­ke­nings­for­mu­le van het be­last­ba­re voor­deel, het zo­ge­naam­de voor­deel van alle aard. Voor het gros van de be­drijfs­wa­gens stijgt het be­last­ba­re voor­deel met 1 à 3 pro­cent. Een an­de­re maat­regel treft de werk­ge­vers: de tank­kaart bij een be­drijfs­wa­gen krijgt een an­de­re fis­ca­le be­han­de­ling. Af­han­ke­lijk van het type voer­tuig leidt dat tot een maan­de­lijk­se meer­kost van 10 tot 15 euro.

… ook bij bui­ten­land­se ma­ke­laars beurs­taks moet wor­den be­taald.

Het ach­ter­poort­je om de beurs­taks te ont­wij­ken door bij een bui­ten­land­se ma­ke­laar te be­leg­gen, wordt ge­slo­ten. Ook wie ef­fec­ten koopt en ver­koopt via een bui­ten­land­se ma­ke­laar, zal de beurs­taks be­ta­len. Te­ge­lijk wor­den de maxi­mum­be­dra­gen voor de beurs­taks ver­dub­beld. Dat brengt het maxi­mum voor aan­de­len op 1.600 euro, voor obli­ga­ties op 1.300 euro en voor be­leg­gings­fond­sen op 4.000 euro.

… de roe­ren­de voor­hef­fing naar 30 pro­cent gaat.

Het ta­rief van de roe­ren­de voor­hef­fing stijgt van 27 naar 30 pro­cent. Die be­las­ting moet u onder an­de­re be­ta­len op de uit­ke­ring van een di­vi­dend, de cou­pon van een obli­ga­tie, de rente op een kas­bon en de li­qui­da­tie­bo­nus, het saldo dat ie­mand zich­zelf kan uit­ke­ren na de ver­ef­fe­ning van zijn ven­noot­schap. Beter nieuws is er voor wie be­legt in de ge­re­gle­men­teer­de vast­goed­ven­noot­schap­pen Ae­di­fi­ca en Care Pro­per­ty In­vest. Op hun di­vi­den­den zal niet lan­ger 27 pro­cent roe­ren­de voor­hef­fing moe­ten wor­den be­taald, maar wel 15 pro­cent.

… uw bank haar ta­rie­ven op­trekt.

Tal van ban­ken sleu­te­len aan hun ta­rie­ven. Zo stij­gen de maan­de­lijk­se for­fai­tai­re kos­ten voor een zicht­re­ke­ning bij AXA Bank. Key­tra­de Bank maakt het ver­zen­den van uit­trek­sels en pa­pie­ren over­schrij­vin­gen duur­der. Bij ING zal u meer moe­ten be­ta­len voor de­bet- en kre­diet­kaar­ten en pa­pie­ren over­schrij­vin­gen die de lo­ket­be­dien­de on­mid­del­lijk uit­voert. KBC en Belfius re­ke­nen dan weer meer aan voor de huur van een bank­kluis.

… de pre­mie voor een elek­tri­sche auto daalt.

De pre­mie van de Vlaam­se over­heid voor de aan­koop van een elek­tri­sche wagen valt vol­gend jaar met 500 of 1.000 euro terug, af­han­ke­lijk van de ca­ta­lo­gus­waar­de van de auto. Het goede nieuws is dat de aan­vraag­pro­ce­du­re wordt ver­een­vou­digd. Eén aan­vraag bin­nen drie maan­den na de in­schrij­ving van het voer­tuig vol­staat.

… ver­keers­boe­tes wor­den op­ge­trok­ken.

De on­mid­del­lij­ke in­nin­gen bij ver­keers­over­tre­din­gen stij­gen met 5 pro­cent. Bij de boe­tes op­ge­legd door een rech­ter – de pe­na­le boe­tes – wor­den de op­cen­tie­men ver­hoogd. Het be­drag dat de recht­bank uit­spreekt, zal niet lan­ger met 6, maar met 8 ver­me­nig­vul­digd wor­den. Een boete voor bij­voor­beeld gsm’en ach­ter het stuur zal min­stens 40 euro duur­der wor­den, die voor dron­ken rij­den 400 euro. En niet te ver­ge­ten voor wie graag het gas­pe­daal in­drukt: vanaf 1 ja­nu­a­ri wordt in Vlaan­de­ren 70 ki­lo­me­ter per uur de norm bui­ten de be­bouw­de kom.

… het pla­fond voor de maxi­mum­fac­tuur wordt geïndexeerd.

Door de maxi­mum­fac­tuur moe­ten ge­zin­nen per jaar niet meer dan een vast­ge­legd maxi­mum uit­ge­ven aan ge­zond­heids­kos­ten. Zodra het to­ta­le rem­geld – het deel van de ziek­te­kos­ten dat u zelf moet vol­doen – een be­paald pla­fond over­schrijdt, be­taalt het zie­ken­fonds boven op de nor­ma­le te­rug­be­ta­ling ook het rem­geld terug. De pla­fonds van het per­soon­lijk aan­deel wor­den met 2,51 pro­cent geïndexeerd.

… de Brus­sel­se woon­bo­nus wordt af­ge­schaft.

Wie leent voor de aan­koop van een ge­zins­wo­ning in het Brus­sels Ge­west krijgt niet lan­ger het be­las­ting­voor­deel van de woon­bo­nus. Die is ver­van­gen door een ver­la­ging van de re­gi­stra­tie­rech­ten die bij de aan­koop moe­ten wor­den be­taald. De eer­ste schijf waar­op geen re­gi­stra­tie­rech­ten moe­ten wor­den be­taald – het abat­te­ment – wordt op­ge­trok­ken tot 175.000 euro, wat een on­mid­del­lijk voor­deel van 21.875 euro op­le­vert. Er is even­wel geen abat­te­ment meer voor pan­den met een waar­de van 500.000 euro of meer.