Wat zijn de implicaties van de aanduiding van een vaste vertegenwoordiger op vlak van aansprakelijkheid?

Wie kan tot zaakvoerder of bestuurder worden benoemd?

Een zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap hoeft niet noodzakelijk een natuurlijke persoon te zijn. Het is in principe ook mogelijk om een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap te benoemen, tenzij de statuten van de te besturen vennootschap of de wet (bv. in geval van een landbouwvennootschap) dit uitdrukkelijk verbieden.

Bestuurder-rechtspersoon – aanduiding vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd, dan is deze bestuurder-rechtspersoon (en niet de bestuurde vennootschap) verplicht om één vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

De vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn die vennoot, zaakvoerder, bestuurder of werknemer is van de bestuurder-rechtspersoon.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger moet door de bestuurder-rechtspersoon ter kennis worden gebracht van de bestuurde vennootschap. De benoeming en de beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger moeten door de bestuurde vennootschap worden bekendgemaakt door neerlegging ter griffie en door publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uitzonderingen

De verplichte aanduiding van een vaste vertegenwoordiger is niet van toepassing in geval een rechtspersoon tot zaakvoerder van een maatschap, stille handelsvennootschap of tijdelijke handelsvennootschap wordt benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot gedelegeerd bestuurder wordt benoemd, dient geen vaste vertegenwoordiger te worden aangeduid.

Aansprakelijkheid vaste vertegenwoordiger

De reden van de verplichte aanduiding van de vaste vertegenwoordiger is dat op die manier vermeden wordt dat de bestuurdersaansprakelijkheid zou kunnen worden beperkt door een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder te benoemen.

Essentieel is dat de vaste vertegenwoordiger persoonlijk burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk is alsof hij zelf het bestuurdersmandaat zou uitoefenen. Het privé-vermogen van de vaste vertegenwoordiger kan dus niet worden afgeschermd door een rechtspersoon te benoemen als zaakvoerder of bestuurder.

De vaste vertegenwoordiger is tevens hoofdelijk aansprakelijk samen met de bestuurder-rechtspersoon. Dit betekent dat diegene die schade lijdt door het foutieve optreden van de bestuurder-rechtspersoon naar eigen keuze de vaste vertegenwoordiger of de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk mag stellen voor de gehele schade. De vaste vertegenwoordiger kan met de bestuurder-rechtspersoon wel bepaalde contractuele afspraken maken bijvoorbeeld op vlak van vrijwaring of een verzekering afsluiten.

De natuurlijke persoon die aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger dient zich van het bovenstaande voldoende bewust te zijn.

Bestuurder-rechtspersoon interessant?

Het benoemen van een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap kan interessant zijn, omdat dit fiscale optimalisatiemogelijkheden kan bieden die er niet zijn wanneer een natuurlijke persoon het mandaat van zaakvoerder of bestuurder zou uitoefenen.