Wie betaalt de premie gewaarborgd inkomen het best?

 

Onlangs gaf de minister zijn visie omtrent de fiscale aftrekbaarheid van de verzekeringspremie gewaarborgd inkomen en de belastbaarheid van een uitkering ervan. Wordt de premie dan best door u privé of door uw vennootschap betaald?

Verzekeringspremie aftrekbaar?

Doel van uw verzekeringspolis? Daar hangt immers van af of uw verzekeringspremie al dan niet aftrekbaar is. Wordt er in uw verzekeringspolis melding gemaakt van een dekking van uw inkomensverlies, dan is de premie sowieso fiscaal aftrekbaar. Heeft uw verzekering echter tot doel een zgn. fysiologische en/of economische invaliditeit te dekken zoals de terugbetaling van hospitalisatiekosten en/of andere medische kosten, dan zijn de premies niet fiscaal aftrekbaar.

Ongeacht wie betaalt? Inderdaad! De verzekeringspremie privé zelf ten laste nemen of die premie door uw vennootschap laten betalen, maakt geen enkel onderscheid voor de fiscale aftrekbaarheid ervan.

Tip. Ook al wordt u privé als begunstigde aangeduid in de verzekeringspolis die op naam van uw vennootschap staat, dan nog is de premie in hoofde van uw vennootschap een fiscaal aftrekbare kost.

Uitkering dan belastbaar?

Afhankelijk van aftrek? Neen! Dat de premie al dan niet in mindering gebracht werd, doet niet ter zake! Het is zelfs niet relevant of u die premie privé of dat uw vennootschap die in aftrek genomen heeft (parl. vr., Klaps, 27.04.2016) .

Wanneer dan belastbaar? De belastbaarheid wordt louter en alleen bepaald door het doel van uw verzekeringspolis. Is uw polis erop gericht een inkomensverlies te dekken, dan is een eventuele uitkering belastbaar. Alleen als het doel van uw verzekeringspolis erin bestaat om een zgn. fysiologische en/of economische invaliditeit te vergoeden, is een eventuele uitkering privé niet belastbaar.

Premie dan beter inbrengen? Zeker en vast! Een uitkering ter dekking van uw inkomensverlies is sowieso toch privé belastbaar, ongeacht of de premies ter zake al dan niet in mindering gebracht werden. U doet er dan altijd een betere zaak mee om die premies toch fiscaal in te brengen, want dat levert dan al een onmiddellijk fiscaal voordeel op.

Wie brengt de premie het best in?

U betaalt privé? Daar is op zich uiteraard niets mis mee, want de premies zijn immers privé een fiscaal aftrekbare beroepskost. Uw beroepskosten zullen doorgaans echter door uw vennootschap gedragen worden. U kunt privé dan nog wel aanspraak maken op een kostenforfait van 3% dat berekend wordt op uw brutoberoepsinkomen. Dat forfait van 3% krijgt u automatisch toegekend wanneer u uw werkelijke beroepskosten niet inbrengt of wanneer die minder bedragen dan € 2.390 in 2016.

Beter uw vennootschap laten betalen? In principe wel. Uw premie moet anders al méér bedragen dan dat forfait van 3% vooraleer u er dan privé belastingen mee bespaart. Brengt uw vennootschap die premie daarentegen fiscaal in mindering, dan is in principe de volledige premie aftrekbaar voor uw vennootschap. U behoudt dan privé ook nog de aftrek van dat kostenforfait.

Privé belastbaar voordeel dan? Neen! Ook al wordt de premie door uw vennootschap in mindering gebracht, dan wordt u privé niet belast op een privé belastbaar voordeel (art. 38, §1, 19° WIB 92) .

Is de verzekering bedoeld om een inkomensverlies te dekken, dan is een uitkering privé steeds belastbaar, ongeacht wie ze betaalde en/of ze in aftrek gebracht werd. Betaalt uw vennootschap de premies, dan wordt u er privé evenwel niet op belast en behoudt u tegelijkertijd uw kostenforfait.