Wyninckx bijdrage wat is dat?

WYNINCKBIJDRAGE VAN 1,5% VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN

 

De nieuwe programmawet van 22 juni 2012 ter uitvoering van het federale begrotingsplan 2012 voorzag in een extra sociale bijdrage, de zogenaamde Wyninckx-bijdrage. Deze bijdrage wordt geheven op de bijdragen en premies die worden gestort voor de opbouw van aanvullende pensioenen van zowel werknemers als zelfstandige bedrijfsleiders. 

Op 31 december 2012 verschenen de modaliteiten van deze nieuwe bijdrage van 1,5 %. 

De invoering ervan verloopt in twee fasen. De eerste fase loopt tot eind 2015. Van deze eerste fase overlopen we vooreerst de dringende actiepunten, daarna een algemeen kader. De tweede fase bevat een defintieve regeling.

Actiepunten m.b.t. het bijdragejaar 2012 

Voor werknemers en bedrijfsleiders waarvoor in het kalenderjaar 2011 (jaar vóór het bijdragejaar) méér dan 30.000 EUR werd bijgedragen in de vorming van een aanvullend pensioen, is de vennootschap een bijzondere bijdrage van 1,5 % verschuldigd op het gedeelte boven deze 30.000 EUR. 

De vennootschap staat deze eerste keer zelf in voor de correcte bepaling van de berekeningsbasis (de volgende jaren verschaft vzw SIGeDIS de berekeningsbasis) en de tijdige betaling van de bijzondere bijdrage:

·        Voor werknemers en bedrijfsleiders waarvoor in 2011 méér dan 30.000 EUR werd bijgedragen, is door de vennootschap bij de verzekeraar(s) en pensioenfonds(en) te informeren naar de berekeningsbasis;

·        Voor werknemers is de bijzondere bijdrage op te nemen in de RSZ-aangifte van het vierde kwartaal van 2012. De berekeningsbasis is dus dringend over te maken aan het sociaal secretariaat;

·        Voor bedrijfsleiders is deze bijdrage uiterlijk 28/02/2013 door de vennootschap te betalen aan de RSVZ, Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, rekeningnummer BE06 6790 0247 5722. De op het overschrijvingsformulier te vermelden referte is aan te maken op www.rsvz.be, doorklikken naar “vennootschappen”, “bijzondere bijdrage”.

Verder zijn uiterlijk 28/02/2013 de rijksregisternummers van alle werknemers en bedrijfsleiders, die waren aangesloten bij een pensioentoezegging tijdens 2011 en 2012, over te maken aan de betreffende pensioenfondsen/verzekeraars. Deze laatsten zouden haar klanten hierover weldra contacteren.

 Algemeen kader

De bijzondere bijdrage van 1,5 % wordt berekend op de werkgevers- en werknemersbijdragen (pensioen en overlijdensdekking) aan een pensioeninstelling (pensioenfonds of verzekeraar) tijdens het jaar ervoor:

·        inclusief de zogenaamde “back- en future service premies”;

·        exclusief verzekeringstaks, de sociale bijdrage van 8,86 %, VAPZ en RIZIV-contracten, sectorale pensioentoezeggingen (tot 2014), naar een pensioeninstelling overgedragen interne pensioenen, vóór 01/01/2012 aangelegde interne pensioenvoorzieningen, overdracht van reserves tussen pensioeninstellingen;

·        boven de grens van 30.000 EUR, jaarlijks geïndexeerd en per genieter.

De bijzondere bijdrage van het bijdragejaar 2012 wordt dus berekend op de “netto-bijdragen van 2011 minus 30.000 EUR”. 

Procedureel verloopt het als volgt: 

·        Vóór 28 februari van het bijdragejaar maakt elke werkgever-vennootschap een overzicht van alle rijksregisternummers van de werknemers-bedrijfsleiders die waren aangesloten bij een pensioentoezegging tijdens het jaar dat het bijdragejaar voorafgaat, over aan pensioeninstellingen (verzekeraars of pensioenfondsen). 
De pensioeninstellingen zouden haar klanten hierover weldra contacteren;

·        De pensioeninstellingen vullen het overzicht aan met de gegevens ter bepaling van de inningsgrondslag van de bijzondere bijdrage en maken dit op hun beurt over aan vzw SigeDIS. Deze laatste licht, uiterlijk tegen 30 september van het dienstjaar, de werkgever-vennootschap in over het bedrag waarop de bijzondere bijdrage is verschuldigd;

·        Wat werknemers betreft, is de bijzondere bijdrage op te nemen in de RSZ-aangifte van het vierde kwartaal van het bijdragejaar;

·        Wat bedrijfsleiders betreft, is de bijzondere bijdrage door de vennootschap vóór 31 december van het bijdragejaar aan de RSVZ te betalen. 

Bijdragejaren 2013, 2014 en 2015 

Momenteel bevinden we ons in bijdragejaar 2013. Elke werkgever-vennootschap moet uiterlijk 28/02/2013 het voormelde overzicht van kalenderjaar 2012 bezorgen aan de pensioeninstelling. Vzw SIGeDIS zal de werkgever-vennootschap uiterlijk tegen 30/09/2013 inlichten inzake het bedrag dat:

·        Is op te nemen in de RSZ-aangifte van het vierde kwartaal 2013 (werknemers);

·        Vóór 31/12/2013 is te betalen aan de RSVZ (bedrijfsleiders).

Dezelfde werkwijze geldt voor de bijdragejaren 2014 en 2015

 

Bijdragejaar 2012- overgangsmaatregel 

·        Voor het bijdragejaar 2012 is het voormelde overzicht van het kalenderjaar 2011 uiterlijk 28/02/2013 aan de pensioeninstelling(en) over te maken;

·        De werkgever beschikt nog niet over gegevens vanwege vzw SigeDIS en staat zelf in voor de correcte berekening van de bijzondere bijdrage. We raden aan om de berekeningsbasis op te vragen bij de pensioeninstelling (en niet zelf te bepalen). De berekingsbasis stemt immers niet steeds overeen met de “netto-bijdragen minus 30.000 EUR”:

o   voor bepaalde pensioenplannen wordt gerekend met een theoretische nettobijdrage;

o   in het begin van 2012 betaalde bijdragen kunnen nog betrekking hebben op 2011;

o   ingeval van een hoge werknemersbijdrage, wordt de bijzondere bijdrage uitsluitend berekend op de werkgeversbijdrage.

·        Wat de betaling van de bijzondere bijdrage betreft:

o   voor werknemers is dit op te nemen in de RSZ-aangifte van het vierde kwartaal van 2012;

o   voor bedrijfsleiders is de bijzondere bijdrage door de vennootschap uiterlijk 28/02/2013 te betalen aan de RSVZ.

Definitieve regeling

In de definitieve regeling geldt een andere berekeningsbasis, met name de mate waarin, per werknemer of bedrijfsleider, de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen “de pensioendoelstelling” overschrijdt. Vzw SIGeDIS stelt dit jaarlijks vast en deelt dit mee aan de werkgever-vennootschap, die hierop – in het vierde kwartaal van het bijdragejaar – de bijzondere bijdrage van 1,5 % verschuldigd is. 

De definitieve regeling zal in werking treden uiterlijk op 1 januari 1016. Indien de “pensioendatabank tweede pijler” al eerder de nodige gegevens kan aanleveren, kan de definitieve regeling vroeger in werking treden. 

De Wyninkcx-bijdrage is volledig fiscaal aftrekbaar.