Welke wetten zijn nieuw in 2014?

De laatste twee jaren is er fiscaal heel wat bewogen om begrotingstekorten aan te zuiveren en de economie terug aan te zwengelen. En de nieuwe federale verkiezingen zijn stilaan in aantocht. Toch besliste de regering traditiegetrouw om nog enkele eindejaarswetten uit te vaardigen. Hier volgt een bondig overzicht van de belangijkste maatregelen uit de Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen van 21december 2013 en de fiscale bepalingen uit de Programmawet I van 26 december 2013 (beide gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31.12.2013).

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

In tegenstelling tot de acht vorige fiscale wetten van de regering Di Rupo I, ligt de nadruk voornamelijk op vereenvoudiging en aanpassing van bestaande regels en niet op de invoering van nieuwe belastingen. Hieronder toelichting bij de belangrijkste bepalingen.

  

Notionele interestaftrek na Argenta-zaak

Europese rechtspraak zorgt voor een aanpassing van de Belgische regels van de notionele interestaftrek. Hierdoor blijft het eigen vermogen van buitenlandse vaste inrichtingen of onroerende goederen opgenomen in de berekeningsgrondslag, waar dit vroeger door de belastingadministratie uit de grondslag werd geweerd. Rekening houdend met de huidige begrotingsperikelen voorziet de wetgever in een compenserende maatregel om het fiscaal voordeel te beperken. Enkel indien de vaste inrichting in een EER-lidstaat is gevestigd, kan een extra fiscaal voordeel ontstaan wanneer de notionele interestaftrek op het eigen vermogen van de vaste inrichting groter is dan de (vrijgestelde) winst van deze inrichting. Het overschot kan dan in mindering van de Belgische winst worden gebracht. 

Inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2014.

 

Fiscus mag boeken en bescheiden meenemen 

In het Wetboek Inkomstenbelastingen staat dat de belastingplichtige alle boeken en bescheiden, nodig om de belastbare inkomsten te bepalen, steeds moet kunnen voorleggen aan een controleur. Op basis van de nieuwe wet kunnen de documenten voortaan ook door de controleur worden meegenomen voor de normale duurtijd van het onderzoek. Hiervoor zal de controleur een proces-verbaal moeten opmaken. Boeken die nog niet zijn afgesloten, mogen niet worden meegenomen. Zaken die de controleur in de meegenomen documenten ontdekt, mogen eveneens gebruikt worden om derden te belasten.

Inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie in het B.S.

 

Voorleggen boeken en bescheiden buitenlandse levensverzekeringen

Nu buitenlandse levensverzekeringen in de aangifte moeten worden vermeld, wordt aan de wet toegevoegd dat ook boeken en bescheiden met betrekking tot deze buitenlandse levensverzekeringen op verzoek van de administratie moeten worden voorgelegd. Ze kunnen ook meegenomen worden voor de normale duurtijd van het onderzoek (zie infra).

Inwerkingtreding: 31 december 2013

  

Voordeel van alle aard bedrijfswagens

De nieuwe wet bepaalt dat de referentieperiode voor de vaststelling van de referentie CO2-uitstoot ter berekening van het voordeel van alle aard bedrijfswagens wordt vervroegd, namelijk van 1 oktober N-2 tot 30 september N-1. Hierdoor is toepassing van de nieuwe referentie CO2-uitstoot mogelijk vanaf 1 januari en niet pas vanaf april zoals dit tot nu toe het geval was. Zo behoren de problemen door de retroactieve verrekening tot het verleden.  

Inwerkingtreding: voordelen toegekend vanaf 1 januari 2014

 

Voorafgaande kennisgeving aanwijzingen van fraude

De wettekst met betrekking tot de voorafgaande kennisgeving van aanwijzingen van fraude aan een buitenlandse belastingplichtige wordt aangepast ten gevolge van de nietigverklaring van het artikel 333-1, § 1, derde lid WIB92 door het Grondwettelijk Hof op 16 mei 2013.  

Inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie in het B.S.Procedure ambtshalve ontheffing, uitbreiding tot artikel 145 WIB92

Belastingplichtigen weten soms niet dat ze recht hebben op een belastingvermindering of vergeten deze eenvoudigweg op te nemen in hun aangifte in de personenbelasting. Rechtzetting was in dat geval enkel mogelijk aan de hand van een bezwaarprocedure. De procedure van ambtshalve ontheffing breidt nu uit tot alle belastingverminderingen opgenomen in artikel 145-1 tot en met 145-36 WIB92. Hierdoor wordt de termijn verlengd van 6 maanden tot 5 jaar, te tellen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

Inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2014 

  

Intracommunautaire verwervingen

Intracommunautaire verwervingen van goederen en diensten die in België toch van de btw zijn vrijgesteld, worden voortaan niet meer aan de btw onderworpen. Dit ontheft de ontvanger van de aangifteformaliteit. 

Het gaat meer bepaald om de intracommunautaire verwerving van schepen, vliegtuigen, intracommunautaire verwervingen van goederen en diensten mbt diplomatieke en consulaire en internationale betrekkingen, krijgsmachten van de NATO, zoals voorzien in artikel art. 42§§1, 2 en 3, eerste lid 1°- 8° WBTW. 

Inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie in het B.S. 

Blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines

De terbeschikkingstelling van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines vallen voortaan niet meer onder de btw-vrijstelling voor de verpachting, de verhuur en overdracht van uit hun aard onroerende goederen. Dergelijke transacties worden aldus onderworpen aan de btw. 

Inwerkingtreding: 1 januari 2014

 

Programmawet I

Naast de wet houdende diverse fiscale bepalingen vaardigt de wetgever ook een programmawet uit. Hierin zijn volgende fiscale bepalingen opgenomen die op 1 januari 2014 in werking treden:

·        Verhoging vrijstelling stagebonus van 20 naar 40% voor werkgevers die jongeren uit deeltijds onderwijs tewerkstellen;

·        Bijkomende lastenverlaging voor werken in onroerende staat;

·        Gewone investeringsaftrek van 4% voor kleine vennootschappen voor de jaren 2014 en 2015;

·        Verhoging vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenwerk met 2,2%.