Zijn de interesten van een aandelenlening aftrekbaar?

U wilt privé de aandelen van een medevennoot in uw patrimoniumvennootschap overkopen.

Daarvoor moet u wel gaan lenen. Kunt u dan de interesten op die lening als beroepskost aftrekken? De rechter zette onlangs de puntjes op de i.
Interest van een aandelenlening
Medevennoot uitkopen. U bent bv. samen met uw twee broers aandeelhouder van een patrimoniumvennootschap. Een van hen wilt ermee stoppen en u ziet het wel zitten om zijn aandelenpakket over te kopen. Vermits u privé niet voldoende cash heeft, gaat u bij de bank een lening aan.

Interest als beroepskost aftrekbaar?
Ja, de wet laat dat expliciet toe (art. 52, 11° WIB 92) . De interesten die u als zaakvoerder betaalt, voor schulden aangegaan bij derden, om de aandelen te verkrijgen die een fractie van het maatschappelijk kapitaal van een binnenlandse vennootschap vertegenwoordigen, waarvan u een periodiek loon krijgt, zijn aftrekbaar als beroepskosten.

Let op! U moet dan wel privé uw beroepskosten bewijzen, anders worden die interesten geacht mee in uw zgn. forfaitaire kostenaftrek van 3% (max. € 2.370 voor inkomstenjaar 2014) te zitten.

Voorwaarden voor aftrekbaarheid
Zaakvoerder zijn. U moet zaakvoerder of bestuurder zijn van de vennootschap waarvan u aandelen (over)koopt. Enkel aandeelhouder zijn, volstaat dus niet!

Periodiek loon. Voor de jaren dat u de interesten als beroepskosten aftrekt, moet u een periodiek loon uit de vennootschap opnemen.

OPGELET Een periodieke bezoldiging moet hier niet per se maandelijks zijn, één jaarlijkse bezoldiging is voldoende (Comm. IB 52/181) .

Lenen bij een ‘derde’.

De lening aangaan bij uw vennootschap zelf of een verbonden vennootschap kan dus niet. Een banklening is echter perfect…

Zgn. fractie van het kapitaal. De interesten voor de financiering van de aandelen zijn bovendien ook maar aftrekbaar op voorwaarde dat die aandelen een zgn. fractie in het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Let op! Leent u voor effecten zoals winstbewijzen, die alleen een deel in de winst vertegenwoordigen, dan is die interest daarop niet aftrekbaar.

Wat betekent dat concreet?

U leent bv. € 200.000 tegen 5% interest om 200 aandelen over te kopen, die € 50.000 maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. U betaalt echter meer omdat er ook opgepotte winsten uit het verleden in de vennootschap zitten. Die aandelen vertegenwoordigen echter wel een zgn. fractie in het kapitaal.

Eigen interpretatie van de fiscus.
Voor de fiscus wil die ‘fractie’ soms zeggen dat de interesten maar aftrekbaar zijn in de mate dat het geleende bedrag overeenstemt met het kapitaal dat de aandelen vertegenwoordigen. De fiscus hanteert dus een ‘pro rata’-berekening voor de betaalde interesten. In het voorbeeld zijn er dan voor de fiscus maar € 2.500 interesten aftrekbaar, nl. € 10.000 x € 50.000 / € 200.000 en geen € 10.000.

Rechter fluit de fiscus terug!

De rechter (Brussel, 24.10.2013) stelt dat de fiscus met die ‘pro rata’-beperking een voorwaarde toevoegt aan de wet en dat kan niet. De interesten zijn en blijven bijgevolg tegen 100% aftrekbaar, ook al stemt de geleende som niet overeen met het kapitaal dat de aandelen vertegenwoordigen.

Let op! Wat niet kan, is bv. € 250.000 lenen om aandelen van € 200.000 over te kopen. In dat geval is een ‘pro rata’-beperking van de interestaftrek wél correct.

De interesten zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten als u loon uit de vennootschap haalt, u niet geleend heeft bij de vennootschap zelf en de lening niet hoger is dan de prijs van de aandelen. Dat de lening hoger zou zijn dan het kapitaal dat de