Zonnepanelen privaat aankopen of via je vennootschap ?

U heeft privé een ‘gemengd’ pand waarin u zelf woont en dat deels door uw vennootschap gebruikt wordt. U wilt zonnepanelen op het dak leggen. Kunt u die investering door uw vennootschap laten doen? Hoe pakt u dat het best aan?

Hoe kunt u dit concreet aanpakken?

Juridische basis nodig. Uw vennootschap kan niet zomaar in uw plaats de zonnepanelen financieren. Opdat uw vennootschap de energie­besparende investering mag en kan doen, is er dus vooreerst een ‘juridische basis’ nodig.

Opstal of huurcontract. U kunt daartoe vooraf aan uw vennootschap ofwel een opstalrecht geven, ofwel met haar een huurovereenkomst sluiten voor uw dak (of een addendum opmaken bij het bestaande huurcontract als ze al huur betaalt).

Wat is het voordeligste?Stel dat u een opstal­vergoeding of een huurprijs vraagt van bv. € 2.000 per jaar. In welk van beide gevallen houdt u dan netto het meest over van de ‘vergoeding’?

Concreet 1: bij opstal. De opstalvergoeding die u ontvangt, is bij u privé steeds belastbaar als een zgn. onroerend inkomen zonder enige aftrek van kosten. Dat betekent dat die vergoeding belast zal worden tegen het ‘normale’ tarief (dus tot 50% + gemeentebelastingen, maar u betaalt er geen ­sociale bijdragen op). U houdt m.a.w. netto iets minder dan € 1.000 over.

Concreet 2: bij huur. De huur die u ontvangt van uw vennootschap wordt bij u privé ook als een onroerend inkomen belast, maar wel slechts voor 60%. U heeft immers recht op een kostenaftrek van 40%. In dit geval houdt u dus netto ± € 1.350 over. Toch heel wat voordeliger dus…

Let op! Bedraagt de ontvangen huur meer dan 6,62 x KI van het verhuurde deel van de woning, dan wordt het ‘teveel’ bij u belast als loon en niet meer als onroerend inkomen (dus tegen hetzelfde tarief, maar met een beperktere kostenaftrek én u betaalt er in principe ook sociale bijdragen op).

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen voor u en uw vennootschap? Voor u is de financiering door uw vennootschap uiteraard interessant omdat u de investering niet zelf privé hoeft op te hoesten. Uw vennootschap kan de zonne­panelen dan weer afschrijven, waardoor ze zelf ook een fiscaal voordeel geniet.

Tip. Nergens in de wet staat er vermeld over h­oeveel jaar uw vennootschap de zonnepanelen moet afschrijven. Algemeen wordt er aangenomen dat afschrijven over 15 of 20 jaar verdedigbaar is.

Extra voordeel voor uw vennootschap. Zij geniet voor de investering in zonnepanelen nl. ook de verhoogde investeringsaftrek van 13,50% (voor inkomstenjaar 2011). Deze fiscale aftrek komt boven op het bedrag van de afschrijvingen.

Er zijn ook nadelen… Of wat had u gedacht? Vermits uw vennootschap eigenaar wordt van die zonnepanelen, zal ze ook belast worden op de ontvangen groenestroomcertificaten. Uzelf heeft als bedrijfsleider privé dan weer geen recht op de zgn. energieaftrek van 40% (beperkt tot € 3.680).

Wat met de opgewekte elektriciteit? Uw vennootschap is eigenaar van de zonne­panelen en dus ook van de elektriciteit die hierdoor opgewekt wordt. Gebruikt u die elektriciteit privé, dan wordt u m.a.w. belast op een ‘voordeel gratis elektriciteit’ (voor inkomstenjaar 2011 bedraagt dat € 820).

Let op! Zelfs indien u privé nog voor bijkomende stroom betaalt (omdat bv. de geleverde stroom door de zonnepanelen niet voldoende is), wordt u belast op het volledige voordeel gratis elektriciteit en niet bv. slechts op de helft. Wat u zelf betaalt, kunt u wel aftrekken van het belastbaar voordeel.

 

Uw vennootschap kan de zonnepanelen financieren als u vooraf met haar een huurcontract (voor uw dak) sluit. U geniet dan privé de energieaftrek wel niet en uw vennootschap wordt belast op de groenestroomcertificaten, maar anderzijds zijn die kosten voor uw vennootschap wél voor 113,50% aftrekbaar.